Disclaimer
Disclaimer
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Gommanstax. Hyp. & Verz. uitdrukkelijk afgewezen.
Gommanstax. Hyp. & Verz. biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
Gommanstax. Hyp. & Verz. streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Gommanstax. Hyp. & Verz. wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Gommanstax. Hyp. & Verz. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Gommanstax. Hyp. & Verz. alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Gommanstax. Hyp. & Verz. worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Gommanstax. Hyp. & Verz. dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Gommanstax. Hyp. & Verz. onderhouden en Gommanstax. Hyp. & Verz. heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Gommanstax. Hyp. & Verz. geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Gommanstax. Hyp. & Verz. dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopieën, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Gommanstax. Hyp. & Verz..

Virussen
Gommanstax. Hyp. & Verz. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Privacy & Persoonsgeheime informatie
Gommanstax. Hyp. & Verz. respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Wij verklaren geen persoonsgebonden informatie omtrent het gebruik van onze website te verzamelen. Ten behoeve van de analyse van het gebruik van de website wordt uitsluitend gebruik gemaakt van statistische gegevens zoals bezoekersaantal en aantal keer bezocht. Historie informatie wordt niet verzameld en evenmin opgeslagen.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken accepteert u dat Gommanstax. Hyp. & Verz. op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade.

Gommanstax.
Verzekeringen, Hypotheken, Makelaardij
   Kerkstraat 33, Belfeld
   077 - 760 00 06
   06 - 31 91 55 23
   info@gommanstax.nl

Neem contact op